Algemene Voorwaarden Brand Love intelligence 2019

1. Definities

1.1.  Algemene Voorwaarden Brand Love intelligence: deze voorwaarden.

1.2.  Algemene Voorwaarden Derden: de door derden gehanteerde  leveringsvoorwaarden, licentievoorwaarden, garantievoorwaarden en overige voorwaarden.

1.3.  Brand Love intelligence: Brand Love intelligence VOF, ingeschreven bij de KvK onder nr. 7448774 en de ondernemingen die deze Algemene Voorwaarden Brand Love intelligence van toepassing verklaren.

1.4.  Brand Love intelligence Producten: Alle door Brand Love intelligence verstrekte Producten, de daaruit
voortvloeiende voorzieningen en daarmee samenhangende werkzaamheden, die afkomstig zijn van Brand Love intelligence en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten en andere rechten bij Brand Love intelligence berusten. Brand Love intelligence Producten omvatten o.a. door Brand Love intelligence ingebrachte standaard (software) technische- en/of design oplossingen en voor algemeen gebruik ontwikkelde en niet-exclusief aan Cliënt beschikbaar gestelde generieke programmatuurelementen en frameworks van Brand Love intelligence.

1.5.  Maatwerk: Alle door Brand Love intelligence Producten, specifiek voor Cliënt ontwikkeld (onder diens leiding, toezicht en/of instructies) en schriftelijk aangeduid en overeengekomen als maatwerk.

1.6.  Broncode: De programmeercode die kan worden weergegeven in een formaat, leesbaar en begrijpelijk voor een programmeur van gemiddeld niveau. Deze omvat gerelateerde Broncode-documentatie, opmerkingen en procedurele codes. Uit Broncode kan de objectcode worden gecompileerd.

1.7.  Cliënt: de partij of persoon die met Brand Love intelligence een overeenkomst heeft afgesloten.

1.8.  Derden Producten: Alle door Brand Love intelligence verstrekte Producten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in beginsel niet bij Brand Love intelligence berusten.

1.9.  Fout: als het bij Sprint geleverde niet voldoet aan de specificaties en de User Stories. Van een Fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Cliënt is gehouden van mogelijke Fouten onverwijld melding aan Brand Love intelligence te maken.

1.10.  Hosting: Hosting bestaat uit verstrekking van een niet-exclusieve virtuele omgeving in een datacenter van een derde waarin voor Cliënt gegevens, programmatuur, Producten (en indien mogelijk apparatuur ) kunnen worden geplaatst. Hosting omvat niet de eigen omgeving van Cliënt (zie art. 3.3) en het internet.

1.11.  Producten: door Brand Love intelligence verstrekte producten (inclusief Maatwerk), diensten, voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden in de relatie tussen Brand Love intelligence en Cliënt.

1.12.  Product Owner: De door Cliënt aangewezen persoon die diens belangen vertegenwoordigt en bevoegd is om namens Cliënt te handelen. De Product Owner stemt de verwachtingen af met de (business/gebruikers van) Cliënt en de IT-organisatie van Cliënt. De Product Owner beschrijft, samen met Brand Love intelligence, de gewenste functionaliteit in User Stories en kent daaraan waarde en prioriteit toe. De Product Owner is eindverantwoordelijk voor de inhoud, volgorde en beschikbaarheid van User Stories. Hij werkt intensief samen met (de ontwikkelaars en scrum master van) Brand Love intelligence en de stakeholders (belanghebbenden) van Cliënt.

1.13.  Productieomgeving: de systeemomgeving bestaande uit software, hardware en de randapparatuur waarop de productie variant van een Product draait.

1.14.  Project: Een grote Wijziging waarvan Brand Love intelligence op basis van ervaring en inzicht inschat dat de definiëring, ontwikkeltijd en uitvoering meer dan 8 uur in beslag neemt.

1.15.  Responsetijd: de tijd tussen de ontvangst door  Brand Love intelligence van de melding van de Storing door Cliënt en het moment dat Brand Love intelligence streeft te beginnen met het herstel.

1.16.  SLA: Service Level Agreement, een schriftelijke overeenkomst tussen Brand Love intelligence en Cliënt op basis van inspanning waarin afspraken met betrekking tot Producten, zoals Responsetijden en de gewenste kwaliteit kunnen worden afgesproken.

1.17.  Sprint: De afgesproken periode waarbinnen  Brand Love intelligence een vooraf geselecteerde hoeveelheid werk verricht. Aan het einde van de Sprint test de Product Owner de geleverde software en resultaten.

1.18.  Storing: Een Fout of gebrek in het Product die het functioneren verstoort die in de functionele beschrijvingen van processen en gegevens in de User Story dan wel het technisch ontwerp is vastgelegd. Indien deze beschrijvingen niet beschikbaar zijn, zal er in overleg worden bepaald of het gemelde probleem redelijkerwijs een Storing in het Product betreft. Van een Storing is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd.

1.19.  Strippenkaart: Het aantal nader overeen te komen uren voor door Brand Love intelligence uit te voeren werkzaamheden tegen een vastgesteld tarief, welke Cliënt vooraf afneemt en kan aanwenden ten behoeve van daartoe overeengekomen Producten, zoals Support.

1.20.  Support: het op verzoek van (gebruikers van) Cliënt of uit eigen initiatief verstrekken van mondelinge en schriftelijke (per e-mail) ondersteuning omtrent de technische- en ontwikkelaspecten van de Producten en daarmee samenhangende elementen. Cliënt is verantwoordelijk en zorgt voor eerstelijns- support, zijnde het registreren en aanmelden van Storingen aan Brand Love intelligence en het verlenen van gebruikersondersteuning voor wat betreft de functionele aspecten van de Producten.

1.21.  Uitwijkprocedure: Een uitgewerkt beleid en middelen waarover Cliënt beschikt om in het geval van Storingen het verstoorde bedrijfsproces op alternatieve wijze kan voortzetten.

1.22.  User Stories: Onafhankelijke, begrijpelijke, waardevolle, schatbare, functionele wensen van Cliënt die getest kunnen worden (acroniem: INVEST) en die prioriteerbaar zijn. De User Story beschrijft het wie, wat en waarom van de benodigde functionaliteit en wordt door partijen in overleg schriftelijk vastgelegd. Op basis van User Stories formuleert Brand Love intelligence de technische specificaties, voorwaarden, verbeteringen en herstel van Fouten op. Gedurende de Sprint worden User Stories gebruikt voor overleg, en bepaling van de voortgang. Na de Sprint vormen de User Stories en daarbij horende informatie samen de documentatie, met inachtneming van specifieke afspraken daaromtrent.

1.23.  Werkdagen: Normale Nederlandse werktijden (8.00-18.00 CET) op maandag t/m vrijdag, uitgezonderd nationale en in Nederland erkende feestdagen.

1.24. Wijziging: Een aanpassing in de Broncode die effect heeft op de functionaliteit, technische werking of de beschikbaarheid van een Product.

2. Aanbiedingen en overeenkomst

2.1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Brand Love intelligence Producten aan Cliënt levert. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de handgewezen.

2.2.  Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande voorwaarden alsmede de door Brand Love intelligence eerder gedane toezeggingen. Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken door een bevoegd vertegenwoordiger van Brand Love intelligence.

2.3.  Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Brand Love intelligence opgegeven specificaties en andere gegevens waarop Brand Love intelligence zijn aanbieding baseert.

2.4.  Tenzij uit de aanbieding anders blijkt, zijn aanbiedingen vrijblijvend, herroepbaar en een 30 dagen geldig. Prijsopgaven en aanbiedingen kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden, of aan (Brand Love intelligence bekende) specificaties en situatie. Cliënt kan aan zetfouten en verschrijvingen geen rechten ontlenen; Brand Love intelligence zal dergelijke onvolkomenheden onverwijld aan Cliënt melden zodra Brand Love intelligence deze bemerkt.

3. Randvoorwaarden voor succes

3.1.  Brand Love intelligence heeft als uitgangspunt dat voor een succesvol Project, Producten en samenwerking een compleet beeld van de situatie en goede communicatie essentiële voorwaarden zijn. Cliënt staat er daarom voor in als goed opdrachtgever tijdig aan Brand Love intelligence alle volgens Brand Love intelligence nuttige en nodige gegevens te verstrekken en alle (on-)gevraagde medewerking te verlenen. Wanneer Cliënt personeel, of derden ter beschikking stelt voor een Product, zorgt Cliënt altijd ervoor dat zij ter zake kundig zijn en beschikken over de vereiste kennis, middelen en bevoegdheden. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, gaat Brand Love intelligence ervan uit dat Cliënt steeds een goed voorbereidde professionele partij is die zorgvuldig handelt en anticipeert op (mogelijke) problemen en met Brand Love intelligence werkt richting het gezamenlijke doel. Cliënt is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van functionele specificaties (zoals user- stories) en aangeleverde gegevens, ook indien de functionele specificaties in opdracht van Cliënt door Brand Love intelligence zijn opgesteld.

3.2.  Op gelijke wijze is Cliënt verantwoordelijk voor zijn eigen omgeving, waarin Producten van Brand Love intelligence geleverd worden of functioneren. Cliënt erkent dat de omgeving van wezenlijk belang is voor de goede werking van zijn bedrijfsprocessen, Producten en daaruit voortvloeiende voorzieningen en zorgt daarom zelf voor de selectie, toepassing, beschikking over de benodigde rechten en producten, het beheer van zijn omgeving, gegevens, bestanden en andere door Brand Love intelligence aan te wijzen randvoorwaarden voor Producten. Indien Cliënt dat wenst kan Brand Love intelligence inlichtingen verschaffen over de randvoorwaarden voor diens omgeving voor installatie, implementatie en ingebruikneming van de Producten en voor de juiste instellingen van de apparatuur, programmatuur, websites, gegevens, bestanden en andere producten en materialen.

3.3.  Brand Love intelligence heeft zijn personeel geïnstrueerd om alle redelijke voorschriften en normen van Cliënt te respecteren. Als Cliënt wil dat personeel van Brand Love intelligence dergelijke normen naleeft, dient Cliënt alle geldende huisregels en voorschriften vóór aanvang van de werkzaamheden aan het betrokken personeel van Brand Love intelligence kenbaar te maken. Vooraf en gedurende levering draagt Cliënt kosteloos zorg voor de door Brand Love intelligence in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een veilige werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten die voldoen aan de wettelijke en gebruikelijke (arbeids-)normen.

3.4.  Indien en zolang Cliënt de in dit artikel omschreven en/of overeengekomen gegevens, voorwaarden, personen, partijen die nodig zijn de voor de uitvoering van de overeenkomst niet, te laat of op andere wijze aanlevert, of de omgeving niet voldoet aan de door Brand Love intelligence gestelde randvoorwaarden, of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan Brand Love intelligence niet op enige wijze gehouden worden aan diens verplichtingen die daarmee (in-)direct verband houden, onverminderd het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn dan geldende tarieven in rekening te brengen. Schade die ontstaat door ondeskundigheid, onzorgvuldig handelen of handelen strijd met de instructies van Brand Love intelligence blijven voor rekening van Cliënt, tenzij er sprake is van opzettelijk handelen door personeel van Brand Love intelligence.

4. Leveringstermijnen

4.1.  Alle door Brand Love intelligence genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bij Brand Love intelligence bekend waren. Brand Love intelligence spant zich er voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Termijnen zijn alleen fataal indien Brand Love intelligence deze inclusief de gevolgen van overschrijding uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomt. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Brand Love intelligence niet in verzuim. Cliënt kan geen aanspraak maken op mogelijke ontstane schade door de enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn.

4.2.  Brand Love intelligence geraakt in verzuim nadat Cliënt Brand Love intelligence, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming of Storing en Brand Love intelligence ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming of Storing te bevatten, zodat Brand Love intelligence in staat is om adequaat te reageren.

4.3.  Brand Love intelligence is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Brand Love intelligence gebonden aan overeengekomen (leverings)termijn  indien de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Brand Love intelligence bekend waren wijzigen, de inhoud of omvang van de overeenkomst verandert (meerwerk, wijziging van specificaties enz.) of partijen anders overeenkomen. Partijen komen in voornoemde gevallen samen nieuwe termijnen overeen.

4.4. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Brand Love intelligence en Cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden om te komen tot een passende oplossing.

5. Flexibele aard van de dienstverlening

5.1.  Brand Love intelligence streeft er naar om Cliënt optimaal te laten genieten van de overeengekomen standaard Producten gelet de omstandigheden. De behoeften van Cliënt, Brand Love intelligence en de wereld waarin partijen opereren zijn niet statisch. Brand Love intelligence staat open voor verzoeken van Cliënt tot wijziging van Producten en zal aangeven wat nodig is om aan deze verzoeken te kunnen voldoen. Cliënt verleent Brand Love intelligence bij voorbaat toestemming om haar Producten gedurende levering aan te passen in reactie op veranderingen in de stand van techniek, bedrijfsvoering van Brand Love intelligence en de wetgeving.

5.2.  Aanpassen van Producten doet Brand Love intelligence in overleg. Op grond van veranderingen mag Brand Love intelligence enerzijds Cliënt onverplicht informeren over technologische ontwikkelingen en mogelijkheden voor Producten. Cliënt zal anderzijds Brand Love intelligence voortdurend op de hoogte houden van haar (veranderende) behoeften en de diensten die zij ten behoeve van haar eigen proposities, communicatie- en informatiesystemen wenst te gaan implementeren, of daarmee op enige wijze te verbinden.


6. Uitvoering van een Project of overeenkomst

6.1.  Brand Love intelligence zal zich naar beste kunnen inspannen de Producten te leveren of verlenen overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Specifieke afspraken m.b.t. Producten, zoals een SLA, worden enkel schriftelijk overeengekomen. Brand Love intelligence is niet gehouden tot afspraken, of levering van of eisen aan Producten die niet zijn overeengekomen.

6.2.  Indien Brand Love intelligence op verzoek of met voorafgaande instemming van Cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van een overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Brand Love intelligence. Van meerwerk is eveneens sprake indien een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Brand Love intelligence is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan steeds verlangen dat daarvoor afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

6.3.  Indien Brand Love intelligence gegevens over Producten op enige wijze deelt met Cliënt, zoals rapportages over geleverde diensten, technische analyses, berichten in kader van beheer, logs enz. dan worden deze geacht correct te zijn, tenzij Cliënt binnen bekwame periode bezwaar maakt, voorzien van objectief bewijs waaruit het tegendeel blijkt.

6.4.  Brand Love intelligence mag in het kader van zijn werkzaamheden of levering van Producten gebruik maken van zorgvuldig geselecteerde en vertrouwde partijen, zonder voorafgaande toestemming van Cliënt, onder de voorwaarde dat Brand Love intelligence verantwoordelijk blijft voor (handelen van) deze partij richting Cliënt, en Brand Love intelligence er op toeziet dat de geselecteerde partij zorgvuldig omspringt met gegevens en de nodige geheimhouding betracht. In het geval dat er bijzondere omstandigheden zijn kan Cliënt Brand Love intelligence verzoeken om bepaalde werkzaamheden uitsluitend zelf uit te voeren, een andere partij te selecteren of uitbestede werkzaamheden te staken. Als Brand Love intelligence aan zo’n verzoek gevolg geeft, draagt Cliënt de kosten en verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de uitvoering van het verzoek, zoals doch niet beperkt tot annuleringskosten, vertraging, of verschil in vergoeding tussen de voor Brand Love intelligence gebruikelijke en door Cliënt gewenste partij.

6.5.  Indien Brand Love intelligence bij Producten licentiesleutels, accounts, wachtwoorden e.d. verstrekt is Cliënt verplicht deze met zorg in diens organisatie te plaatsen en alle technische en organisatorische maatregelen te treffen om te voorkomen dat deze gegevens gedeeld worden met derden of dat derden toegang kunnen verschaffen tot gegevens van Cliënt of Producten van Brand Love intelligence, of deze toepassen voor onoorbare of inbreukmakende activiteiten. Cliënt vrijwaart Brand Love intelligence voor alle gevolgen van toegang en gebruik van gegevens en Producten door onbevoegden. Indien Cliënt vermoedt dat toegang of gebruik van (onderdelen van) Producten op ongewenste wijze plaatsvindt is zij verplicht dit direct Brand Love intelligence te melden en ook zelf de nodige maatregelen te nemen om misbruik van de omgeving te voorkomen en tebeperken.

7. Aflevering in Sprints en acceptatie

7.1.  Levering van Producten geschiedt, behoudens afwijkende schriftelijke afspraken, per Sprint. Brand Love intelligence zal bij een Project op basis van User Stories een planning opstellen met verwachte Sprints, sprintduur en doorlooptijd, rekening houdend met de beschikbare capaciteit, budget en relevante voorwaarden. De planning en User Stories dienen onverwijld (per e-mail) overlegd en geaccordeerd te worden door Product Owner. Aflevering van Producten geschiedt af bedrijf Brand Love intelligence. Het risico van het Product gaat over op Cliënt (per Sprint) bij levering.
7.2.  Brand Love intelligence zal de Producten aan Cliënt (per Sprint) conform de schriftelijk overeengekomen specificaties leveren en/of uitvoeren. Indien Cliënt Brand Love intelligence verzoekt van specificaties af te wijken, of naar eigen inzicht van redelijke instructies van Brand Love intelligence afwijkt, is Cliënt geheel en uitsluitend verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. In overleg kunnen partijen schriftelijk overeenkomen dat Brand Love intelligence onder door Brand Love intelligence te stellen voorwaarden de Producten installeert bij Cliënt. Indien Producten bestaan uit diensten, geschiedt acceptatie direct na uitvoering van de diensten.

7.3.  Uitsluitend in het geval waar installatie door Brand Love intelligence  plaatsvindt en de Producten nog niet door Cliënt zijn geaccepteerd zal er onmiddellijk na voltooiing van de installatie een acceptatieperiode van toepassing zijn. Deze acceptatieperiode voor Cliënt bedraagt tien Werkdagen. Gedurende de acceptatieperiode is het Cliënt niet toegestaan de Producten voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Indien de installatie op een Productieomgeving gebeurt en de Producten reeds zijn geaccepteerd dan is voorgaande niet van toepassing.
7.4.  De Producten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd:
1)  bij de aflevering indien er geen acceptatieperiode van toepassing is; dan wel 2) indien er een acceptatieperiode van toepassing is: op de eerste dag na de acceptatieperiode; dan wel 3)  indien Brand Love intelligence een positief testrapport of melding ontvangt van acceptatie of bericht waaruit acceptatie op enige wijze volgt. Indien gedurende de acceptatieperiode blijkt dat Producten fouten of Storingen bevatten die de (voortgang van de) acceptatie belemmeren, zal Cliënt Brand Love intelligence binnen de acceptatieperiode over deze fouten of Storingen informeren door middel van een schriftelijk, gedetailleerd testrapport, in welk geval de nog resterende acceptatieperiode onderbroken wordt totdat het Product zodanig is aangepast dat de fouten zijn verholpen met uitzondering van kleine fouten zoals bepaald in 7.6.

7.5. Acceptatie van de Producten mag niet worden onthouden op andere gronden dan die, welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Producten redelijkerwijs niet in de weg staan.

7.6. Indien de Producten in fasen of Sprints worden afgeleverd of getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase of een ander onderdeel onverlet. Bij Sprints is Brand Love intelligence gerechtigd de aanvang van een volgende Sprint uit te stellen totdat de Product Owner (Cliënt) de resultaten van de daaraan voorafgaande Sprint schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.7. In afwijking van het voorgaande zullen de Producten, indien Cliënt daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, of door betaling van de gerelateerde factuur, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

8. Hosting

8.1. De Hosting wordt op de overeengekomen (of bij gebreke daarvan op de door Brand Love intelligence bepaalde) wijze aangesloten op het publieke internet, waarna toegang mogelijk is. Voor toegang zorgt (de gebruiker van) Cliënt zelf voor de nodige voorzieningen zoals een internetverbinding, apparatuur en software om de omgeving en daarin aanwezige gegevens te kunnen gebruiken.

8.2. Bij Hosting verkrijgt Cliënt het tijdelijke, beperkte recht de gehoste omgeving te gebruiken voor legitieme doeleinden. Bij ieder gebruik zal Cliënt de toepasselijke overeenkomsten en aanwijzingen van Brand Love intelligence naleven. Voorts zal Cliënt de gehoste omgeving steeds op redelijke wijze ( ‘fair-use’) gebruiken. Het is verboden de omgeving te verhuren of te bezwaren met beperkte rechten.

8.3. Hosting bestaat uitsluitend uit de expliciet overeengekomen diensten. Indien partijen dit schriftelijk overeenkomen kan Brand Love intelligence de Hosting uitbreiden met andere Producten op basis van nacalculatie, zoals Support of het installeren van updates van Producten voor de omgeving. Cliënt draagt de verantwoordelijkheid voor beheer, verwerking en beveiliging van de gegevens die zich in de gehoste omgeving bevinden. Daarnaast is Client verantwoordelijk voor eventuele software (niet zijnde Brand Love intelligence Producten) en/of apparatuur die Client in de omgeving plaatst.

8.4. Bij Hosting dient een Storing zich te bevinden binnen de gehoste omgeving om te kunnen worden aangemerkt als Storing.

9. Gegevensverwerking


9.1.  Cliënt is eigenaar van haar eigen informatie en (persoons-)gegevens (verder: gegevens) en draagt aldus zelf verantwoordelijkheid voor de bescherming van gegevens die worden verzonden, bewerkt, of opgeslagen door Producten van Brand Love intelligence. Enkel wanneer Brand Love intelligence persoonsgegevens in opdracht van Cliënt of haar klanten verwerkt op grond van een overeenkomst geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679, AVG). Brand Love intelligence levert Producten en kan helpen deze (deels) in te stellen, zodat Cliënt zelf (grotendeels) in staat is zijn gegevens te maken, verwerken en opslaan.

9.2.  Voor zover Brand Love intelligence in het kader van de uitvoering van een overeenkomst persoonsgegevens ten behoeve van Cliënt (als verantwoordelijke) wel zou verwerken, verwerkt Brand Love intelligence de persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de overeengekomen werkzaamheden en verwerkingsdoeleinden, of als gevolg van een wettelijke verplichting, executoriaal vonnis of wettelijk voorschrift. Daarbij gelden deze voorwaarden als een verwerkersovereenkomst.

9.3.  Partijen nemen de toepasselijke wetgeving (‘AVG’) in acht. Verder spannen partijen zich in om de verwerking van persoonsgegevens op verantwoorde wijze te laten plaatsvinden. De verantwoordelijke bepaalt de doelen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, de duur van verwerking en daarbij nodige wettelijke verplichtingen en legt deze schriftelijk vast in instructies of documentatie en verstrekt deze op verzoek van Brand Love intelligence. Uit de documentatie volgt o.a. om welke persoonsgegevens het gaat en de soort persoonsgegevens. Indien Cliënt de doelen wijzigt, intrekt of doelen toevoegt licht hij Brand Love intelligence daarover tijdig in. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verwerkt (bij/middels Hosting).

9.4.  Brand Love intelligence volgt de redelijke schriftelijke instructies van Cliënt op voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij zorgt Cliënt dat deze tijdig, legitiem en voldoende gedetailleerd zijn met oog op de goede uitvoering ervan. Cliënt verzorgt bij de instructies de relevante en gevraagde informatie die daarmee samenhangt of voor de uitvoering nodig is. Als Cliënt instructies geeft aan Brand Love intelligence die bestaan uit het treffen en gebruiken van extra middelen of extra maatregelen, buiten de door Brand Love intelligence standaard gehanteerde of overeengekomen middelen of maatregelen, dan vergoedt Cliënt de kosten die Brand Love intelligence als gevolg daarvan extra maakt, in aanvulling op de overeengekomen vergoeding.

9.5.  Indien een partij vermoedt dat een verwerking in strijd is met toepasselijke wetgeving, rechten van betrokkenen of rechten van partijen, hetzij met de doelen, dan treedt deze in overleg met de andere partij om dit vermoeden te delen en zo nodig aanpassingen in de instructie of het doel overeen te komen, zodat deze verwerking kan worden uitgevoerd. Brand Love intelligence zorgt (net als Cliënt) voor passende beveiligingsmaatregelen voor de verwerking die Brand Love intelligence uitvoert voor Cliënt. Dit geldt evenzeer voor sub-verwerkers die Brand Love intelligence inzet voor verwerking, waarvoor Brand Love intelligence jegens Cliënt verantwoordelijk blijft. Deze beveiligingsmaatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Verder zijn deze maatregelen gericht om te (de verwerkingen van) persoonsgegevens te behoeden tegen verlies, onnodige verzameling en onrechtmatige verwerking. Cliënt erkent dat maatregelen nooit absolute veiligheid bieden, zodat het niet mogelijk is om onder alle omstandigheden onrechtmatige verwerkingen, onnodige verwerking of verlies te voorkomen. Wel spannen partijen zich (elk en gezamenlijk) in om dergelijke verwerkingen te voorkomen en passende maatregelen te nemen om de nadelige gevolgen van dergelijke verwerkingen te beperken, wanneer deze zich voordoen.  Brand Love intelligence mag de persoonsgegevens verwerken in de Europees Economische Ruimte. Exporteren naar landen buiten de E.E.R. en inschakelen van sub-verwerkers staat Cliënt toe, voor zover billijk, mits Brand Love intelligence passende maatregelen neemt om de te exporteren persoonsgegevens adequaat te beschermen.

9.6.  Brand Love intelligence verleent aan Cliënt redelijke medewerking (bij een audit) in geval een autoriteit een beroep doet op de ‘verantwoordingsplicht’ van de verantwoordelijke, en in geval van een datalek. De audit omvat geen toegang tot interne systemen en gegevens van anderen dan Cliënt en is beperkt tot de beschermingsmaatregelen. Cliënt draagt de redelijke kosten van de audit. Een audit wordt tenminste vier weken schriftelijk vooraf aangekondigd aan Brand Love intelligence en uitgevoerd onder zijn toezicht. De uitvoerende auditor is onafhankelijk en gecertificeerd door NOREA, tekent voor deze controle een geheimhoudingsverklaring opgesteld door Brand Love intelligence, waarvan Brand Love intelligence  een kopie ontvangt. De geheimhoudingsverklaring verplicht de auditor om de persoonsgegevens, alsmede de commercieel gevoelige gegevens van Brand Love intelligence (bedrijfsgeheimen, prijzen, e.d.) voor onbepaalde duur geheim te houden jegens derden. De auditor deelt de uitkomsten van zijn controle slechts en tegelijk aan partijen.

9.7.  Partijen behandelen de persoonsgegevens van klanten van Cliënt als vertrouwelijke gegevens die zij niet delen met anderen dan partijen, sub- verwerkers en, in lijn met overeenkomst, aan betrokkenen of derden. Partijen verplichten hun medewerkers, alsmede ingeschakelde partijen zoals sub- bewerkers, tot geheimhouding van de persoonsgegevens naar derden toe.

9.8.  Partijen eerbiedigen de wettelijke rechten van de betrokkenen wiens persoonsgegevens verwerkt worden, zoals verzoeken om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming, het maken van bezwaar tegen bepaalde of verdere verwerking van persoonsgegevens en een verzoek tot overdragen van de persoonsgegevens. Bij afhandeling van verzoeken van betrokkenen verlenen partijen elkaar redelijke medewerking. In het geval dat een betrokkene een verzoek richt aan Brand Love intelligence zal deze het verzoek zonder vertraging doorsturen aan Cliënt, welke zorgt dat het verzoek binnen een redelijke termijn wordt afgehandeld. Brand Love intelligence mag de betrokkene informeren dat het verzoek is doorgestuurd.

9.9.  In het geval Brand Love intelligence  een datalek constateert zal hij hiervan zo snel mogelijk aan Cliënt melding doen. Daarbij verstrekt Brand Love intelligence de beschikbare gegevens aan Cliënt die deze nodig heeft om te kunnen beoordelen of melding nodig is. Deze gegevens omvatten: de aard en omvang van de datalek, de (vermeende) oorzaak, bekende en waarschijnlijke gevolgen voor betrokkenen, de reeds genomen en voor te stellen maatregelen. Partijen werken bij een datalek samen om te zorgen dat de afhandeling daarvan adequaat verloopt, voor zover de gegeven omstandigheden dat redelijkerwijs toelaten. Partijen zullen bij communicatie (naar betrokkenen, autoriteiten en derden) elkaars belangen en reputatie zo mogelijk handhaven.

9.10.  Cliënt staat toe dat Brand Love intelligence de (persoons-) gegevens van contactpersonen, gebruikers en de omgeving in de persoonsregistratie van Brand Love intelligence verwerkt voor doeleinden van administratie, technisch beheer en de gebruikelijke bedrijfsvoering (bijvoorbeeld facturatie). Tot deze (persoons-)gegevens heeft enkel Brand Love intelligence toegang. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens toestemming van Cliënt of in de gevallen wanneer Brand Love intelligence hier krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht is.

9.11.  Brand Love intelligence is steeds gerechtigd de naam en het logo van Cliënt en het project waaraan Brand Love intelligence Producten levert en/of heeft geleverd op haar website te plaatsen, te gebruiken als referentie en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen. Partijen kunnen schriftelijk nadere afspraken overeenkomen ten aanzien van de omgang met project-specifieke gegevens die Cliënt aanwijst als vertrouwelijk.

10. Back-up


10.1.  Omdat geen enkele omgeving onfeilbaar is, dient Cliënt zelf te bepalen welke gegevens in aanmerking dienen te komen voor back-up en de nodige voorzieningen te treffen om gegevensverlies en afhankelijkheden te minimaliseren. Daarom staat Cliënt in voor de verzorging van een Uitwijkprocedure die wordt nageleefd door haar medewerkers en deze periodiek te herzien.

10.2.  Partijen kunnen overeenkomen dat Brand Love intelligence back-ups maakt, in welk geval Brand Love intelligence de door Cliënt in een bepaalde omgeving aangewezen gegevens zal instellen om te laten kopiëren en opslaan. Brand Love intelligence is in geen enkel geval aansprakelijk voor deze back-ups voor wat betreft doch niet beperkt tot Storingen in de back-up waaronder het geheel dan wel deels onbruikbaar zijn of verloren gaan van een back-up. Cliënt blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de gegevens en informatie die zij verzamelt, wijzigt en beheert en verwijdert.

10.3.  Indien Brand Love intelligence  back-ups maakt (zie 10.2), komen partijen een back-up procedure overeen die partijen zullen volgen aangaande back-up. Partijen kunnen daarbij overeenkomen dat Brand Love intelligence  back-up test op integriteit. Het is aan Cliënt om te bepalen of de back-up de beoogde gegevens bevat, aangezien Brand Love intelligence dit niet kan vaststellen.

10.4.  Het is Cliënt toegestaan Back-ups te maken van zijn gegevens op de ter beschikking gestelde Producten, middels de daartoe ter beschikking gestelde mogelijkheden door Brand Love intelligence.

11. Aansprakelijkheid

11.1.  De totale aansprakelijkheid van Brand Love intelligence  zal, met inachtneming van voorwaarden in de leden van dit artikel, beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit (exclusief BTW) met een maximum van € 250.000,- (tweehonderdvijftigduizend euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

11.2.  Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar en de aansprakelijkheid van Brand Love intelligence vloeit voort uit deze duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) daadwerkelijk betaald door Cliënt aan Brand Love intelligence op basis van de duurovereenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan) met een maximum van € 250.000,- (tweehonderdvijftigduizend euro).

11.3.  Brand Love intelligence heeft zich ter zake van schade verzekerd. Brand Love intelligence is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die Cliënt uit hoofde van de met Brand Love intelligence gesloten overeenkomst,
hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Cliënt van derden, mocht lijden, dan door deze verzekering gedekt wordt en daadwerkelijk vergoed vermeerderd met Brand Love intelligence’s eigen risico.

11.4. In afwijking op dit artikel 11 is de totale aansprakelijkheid van Brand Love intelligence voor schade door dood of lichamelijk letsel niet gelimiteerd, alsmede in geval de schade ontstaat door opzet of roekeloos handelen van de directie van Brand Love intelligence.

11.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 1) De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; 2) De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.

11.6. Aansprakelijkheid van Brand Love intelligence voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Cliënt, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Cliënt, is nadrukkelijk uitgesloten.

11.7. Buiten het in dit artikel genoemde gevallen rust op Brand Love intelligence geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

11.8. Cliënt vrijwaart Brand Love intelligence van alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door Cliënt aan een derde (af)geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door Brand Love intelligence is afgeleverd.

11.9. Brand Love intelligence aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten, die Brand Love intelligence aan Cliënt heeft afgeleverd. Indien mogelijk zal Brand Love intelligence zijn rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derden Product in kwestie overdragen aan Cliënt.

11.10. Brand Love intelligence is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet-tijdig verstrekken van support, onderhoud en garantie, tenzij Cliënt daartoe de benodigde Producten heeft afgenomen en voldaan aan al zijn verplichtingen, waaronder maar niet beperkt tot volledige betaling.

12. Betaling en prijs

12.1. Alle door Brand Love intelligence uit de overeenkomst met Cliënt voortvloeiende kosten komen voor rekening van Cliënt. Cliënt dient de door Brand Love intelligence uitgeschreven factuur via overmaking van het totaalbedrag te voldoen, zonder tot enige aftrek of verrekening gerechtigd te zijn. Het betalen van facturen dient ten hoogste 30 dagen na het uitschrijven van de rekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling is een fundamentele kernverplichting van Cliënt.

12.2. Door Cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van ten eerste de verschuldigde rente en kosten, en ten tweede van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur of verbintenis.

12.3. Indien Brand Love intelligence geen betaling heeft ontvangen na ommekomst van voornoemde betalingstermijn is Cliënt, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Brand Love intelligence zal Cliënt hier van op de hoogte stellen en Cliënt de mogelijkheid geven om binnen een termijn van 14 dagen alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien betaling uitblijft is Cliënt over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, berekend op maandbasis over het niet betaalde bedrag, inclusief de eerder opgebouwde rente over dat bedrag. Verder is Brand Love intelligence bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met alle gemaakte (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, waaronder mede begrepen kosten van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een direct opeisbaar bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 250,00.

12.4. Brand Love intelligence heeft het recht zijn dienstverlening en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Cliënt om aan zijn verplichtingen te voldoen. Aan (de gevolgen van) opschorting kan Cliënt geen aanspraken of recht op compensatie jegens Brand Love intelligence ontlenen.

12.5. Indien Cliënt in enig opzicht niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens Brand Love intelligence, is hetgeen hij uit de hoofde van die verplichting verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar. Brand Love intelligence is in het geval van ingebrekestelling gerechtigd naar haar keuze alle in het kader van die relatie gestelde zekerheden of gedeelten daarvan te realiseren, ten einde uit de opbrengst te verhalen hetgeen aan Brand Love intelligence volgens haar administratie verschuldigd is, inclusief de wettelijke rente en de door Brand Love intelligence te specificeren kosten.

12.6. Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

12.7. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Cliënt, geldt dat Brand Love intelligence gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Cliënt gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing daadwerkelijk in werking is getreden.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1. Brand Love intelligence behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde Producten. Indien overeen is gekomen dat de eigendoms- en andere rechten de Client toekomen, blijft het Brand Love intelligence’s eigendom tot op het moment van volledige betaling van de (periodieke) vergoedingen van alle door Brand Love intelligence aan Cliënt geleverde of nog te leveren Producten, alsmede van eventuele vorderingen voor door Brand Love intelligence ten behoeve van Cliënt in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Brand Love intelligence van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van Cliënt in de nakoming van de tussen Brand Love intelligence en Cliënt gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

14. Derden Producten

14.1. Brand Love intelligence is gerechtigd Derden Producten te verstrekken dan wel Derden Producten te betrekken bij het vervullen van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Brand Love intelligence is niet verantwoordelijk voor Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een voorbeeld van Derden Producten zijn open source producten.

14.2.  Indien Brand Love intelligence Derden Producten levert aan Cliënt, dan zijn naast onderhavige voorwaarden tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst. Brand Love intelligence levert rechten op Derden Producten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden. Algemene Voorwaarden Derden die in deze Algemene Voorwaarden Brand Love intelligence van toepassing worden verklaard, zullen, indien beschikbaar bij Brand Love intelligence, op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde formaat en dezelfde taal ter beschikking worden gesteld zoals Brand Love intelligence deze heeft ontvangen.

14.3.  De Algemene Voorwaarden Brand Love intelligence treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden Brand Love intelligence en de Algemene Voorwaarden Derden, kan Brand Love intelligence  de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren dan wel voorrang verlenen boven Algemene Voorwaarden Brand Love intelligence.

14.4.  Er vindt door Brand Love intelligence geen Onderhoud, Support dan wel andere diensten plaats met betrekking tot Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

14.5. Met betrekking tot afgeleverde Derden Producten verzorgt Brand Love intelligence: 1) De service op Derden Producten, onder maximaal dezelfde voorwaarden die worden weergegeven in de Algemene Voorwaarden Derden; 2) De garantie voor de termijn en onder maximaal dezelfde voorwaarden als weergegeven in de Algemene Voorwaarden Derden.

14.6. Onder geen beding zal vervanging van afgeleverde Derden Producten plaatsvinden, tenzij Cliënt dit uitdrukkelijk verzoekt en de daaraan verbonden kosten voldoet, zoals bijvoorbeeld overeengekomen in een Supportovereenkomst. Aan alle reparaties zijn behandelingskosten verbonden. Indien reparaties elders geschieden dan bij Brand Love intelligence worden er tevens voorrijkosten, uurlonen en andere daaraan verbonden kosten in rekening gebracht.

15. Intellectueel eigendom

15.1. Tenzij er sprake is van Derden Producten, komen alle uit de levering van Producten en programmatuur voortkomende rechten van intellectueel en industrieel eigendom toe aan Brand Love intelligence, ongeacht of er sprake is van de aflevering van een bestaand Product dan wel een nog te ontwikkelen Product. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Brand Love intelligence daartoe bevoegd.

15.2.  Indien er sprake is van Maatwerk blijven alle uit een door Brand Love intelligence uitgevoerde opdracht voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot het Maatwerk (waaronder de Broncode en objectcode) bij Brand Love Intelligence, tenzij anders is overeengekomen. De rechten op de Brand Love intelligence Producten, alsook programmatuur van derden waarvan de rechten niet bij Brand Love intelligence rusten (Derden producten), komen per difinitie niet toe aan Cliënt.

15.3.  Als Brand Love intelligence intellectuele of industriële eigendomsrechten van Producten overdraagt aan Cliënt, verleent Cliënt reeds nu voor alsdan aan Brand Love intelligence het exclusieve en niet-herroepbare recht voor het hergebruiken van technische oplossingen en werkwijzen, ideeën en ervaring die Brand Love intelligence heeft opgedaan bij ontwikkeling van de Producten. Onder dit recht vallen uitdrukkelijk niet de gegevens van Cliënt in de Producten zelf. Verder zal Brand Love intelligence op verzoek van Cliënt naar Cliënt herleidbare gegevens uit Producten anonimiseren of verwijderen

15.4.  De intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten van een Product, dan wel een gedeelte daarvan, kunnen slechts middels schriftelijke akte overgedragen indien de betreffende overdragende partij deze rechten heeft.
15.5.  Het is Cliënt respectievelijk Brand Love intelligence niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten, merken en handelsnamen uit de Producten, waaronder het Maatwerk, te verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te laten verrichten.


16. Gebruiksrechten

16.1.  Ten aanzien van Producten, programmatuur en maatwerk, verkrijgt Cliënt een niet-exclusief recht om gebruik te maken van Producten geleverd door Brand Love intelligence. Cliënt is gerechtigd dit niet-exclusieve gebruiksrecht over te dragen na toestemming van Brand Love intelligence, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal onthouden. Ingeval van faillissement van cliënt, ontbinding, vernietiging van een overeenkomst tot levering van het Product vervalt het recht tot gebruik van aan het Cliënt ter beschikking gestelde Product van rechtswege.

16.2.  Het gebruiksrecht voor Producten is beperkt tot de objectcode. Rechten op en de Broncode(s) zelf worden niet verstrekt, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

16.3.  Het gebruiksrecht is beperkt tot het gebruik dat partijen expliciet overeenkomen. Op verzoek onderzoekt Brand Love intelligence of de beoogde nieuwe functionaliteit of toepassingsmogelijkheden veilig en wenselijk zijn, en kan Brand Love intelligence voorwaarden, zoals betaling van een aanvullende vergoeding door Cliënt aan Brand Love intelligence of (technische) randvoorwaarden stellen.

16.4.  Het is Cliënt verboden de Producten op welke wijze dan ook zelf en/of middels derden, onder welke titel dan ook of op welke wijze dan ook te kopiëren, verspreiden of te openbaren, zonder daaraan voorafgaand de schriftelijke toestemming van Brand Love intelligence te hebben ontvangen, behoudens dwingrechtelijke wetgeving.

16.5.  Cliënt zal de Producten niet wijzigen behalve dan in het kader van het herstellen van Storingen waarbij herstel uitsluitend ziet op de oorspronkelijke staat waarin het Product zich bevond. Brand Love intelligence zal het Maatwerk, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Cliënte, niet wijzigen behalve dan in het kader van het herstellen van Storingen en/of het verrichten van onderhoudswerkzaamheden, of op grond van een overeenkomst tussen partijen. Indien Cliënt het Maatwerk wijzigt ten behoeve van herstel, is uitsluitend Cliënt verantwoordelijk voor de wijzigingen en de gevolgen daarvan.

16.6. Indien Brand Love intelligence een gebruiksrecht via een licentie-constructie verstrekt geldt in aanvulling op de voorgaande leden het volgende: 1)  het daarin vervatte gebruiksrecht wordt beperkt tot uitsluitend het voor door Brand Love intelligence toegestane gebruik aanwenden van de Producten op de met Brand Love intelligence voor de overeengekomen intensiteit/verwerkingseenheden en op het aantal overeengekomen apparaten, waarbij bij gebreke van schriftelijke afspraken met Brand Love intelligence het gebruiksrecht beperkt tot de verwerkingseenheid waarop de Producten het eerst zijn geïnstalleerd en het aantal gebruikers, servers of hardware is beperkt tot 1 (één).
2)  indien Brand Love intelligence in Producten beveiliging of restricties op aantallen verwerkingen, gebruikers of functionaliteit heeft aangebracht is het Cliënt niet toegestaan deze te omzeilen, verwijderen of het beoogde effect anderszins te ontnemen.

17. Overmacht

17.1.  Brand Love intelligence is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, waaronder in ieder geval mede inbegrepen zijn beschikkingen en maatregelen van de overheid, internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsonregelmatigheden, uitsluitingen en boycot, storingen in bedrijven of instellingen van wier diensten gebruik worden gemaakt.

17.2.  Indien de overmachtstoestand dertig dagen heeft geduurd hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft Cliënt geen recht op schadevergoeding, ook niet als Brand Love intelligence enig voordeel mocht hebben. Alle Producten die Brand Love intelligence heeft geleverd, kosten die Brand Love intelligence tot dan toe heeft gemaakt en kosten voortvloeiend uit verbintenissen met onderaannemers, producenten en derden die zij voor de Producten is aangegaan, worden in elk geval door het moment van ontbinding terstond opeisbaar en afgerekend.

18. Beëindiging

18.1.  Cliënt komt de bevoegdheid tot ontbinding van een overeenkomst slechts toe indien Brand Love intelligence, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Indien tussentijdse ontbinding schriftelijk is overeengekomen zullen partijen de vooraf overeengekomen opzegtermijnen en voorschriften steeds in acht nemen.

18.2.  Indien Brand Love intelligence met een Cliënt een overeenkomst aangaat zal bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door Cliënt de al verrichte werkzaamheden, kosten die Brand Love intelligence tot dan toe heeft gemaakt, vermeerderd met de gemiste bruto winst die Brand Love intelligence zou hebben gemaakt bij voltooiing van de overeenkomst indien tussentijdse beëindiging niet zou hebben plaatsgevonden, en kosten voortvloeiend uit verbintenissen met onderaannemers, producenten en derden die zij voor de Producten is aangegaan, onmiddellijke opeisbaar worden. Bij berekening van het factuurbedrag zullen de al verrichte werkzaamheden, indien niet reeds gespecificeerd naar rato worden gefactureerd.

18.3.  Partijen hebben het recht de overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding indien wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surseance van betaling verkeerd, of indien wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

19. Slotbepalingen

19.1.  Op alle overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden Brand Love intelligence van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

19.2.  Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

19.3.  Brand Love intelligence heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving aan Cliënt. Cliënt kan de overeenkomst opzeggen tegen de datum dat een dergelijke wijziging van kracht wordt. Aangegane projecten met Cliënt zullen naar rato worden afgerekend.

19.4.  Overdracht van rechten of een overeenkomst aan een derde partij, waaronder begrepen moeder-, zuster- of dochtermaatschappijen is pas toegestaan nadat Cliënt de toestemming van Brand Love intelligence verkrijgt voor overdracht aan die derde partij. Deze toestemming zal Brand Love intelligence niet op onredelijke gronden onthouden, maar aan het verlenen van toestemming mag Brand Love intelligence nadere voorwaarden zoals de betaling van een vergoeding stellen. Cliënt vrijwaart Brand Love intelligence voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met het overgedragen gebruiksrecht op het Product of door gebruik schade lijden welke aan Brand Love intelligence toerekenbaar zouden zijn.

19.5.  Brand Love intelligence streeft bij haar dienstverlening naar een adequate opvolging van de ontvangen meldingen en berichten van Cliënt. Om effectief diensten te kunnen leveren zorgt Cliënt voor een steeds bereikbare en voldoende bevoegde contactpersoon; hij/zij speelt o.a. een belangrijke rol bij het voeren van beheer en melden van Storingen. Meldingen (van Storingen) kunnen alleen op de door Brand Love intelligence aangegeven wijze. Als een melding buiten werkdagen wordt ontvangen wordt deze de eerstvolgende werkdag geacht te zijn ontvangen. De tijd buiten Werkdagen telt niet mee voor de reactietijd. Afhankelijk van de aard van de melding onderneemt Brand Love intelligence actie of reageert naar de contactpersoon.

19.6.  Cliënt geeft Brand Love intelligence bij voorbaat het recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Cliënt nodig te hebben, om overeenkomst(en) dan wel onderdelen daarvan over te dragen aan een moeder-, zuster- of dochtermaatschappijen of een derde partij in het geval van fusie of overname van Brand Love intelligence. Indien dit geschiedt zal Brand Love intelligence Cliënt hieromtrent informeren.

19.7.  Indien een artikel uit deze overeenkomst niet van toepassing verklaard Pagina 4 van 5 wordt blijven de overige artikelen hun werking behouden. De rechten en plichten voortvloeiende uit het niet van toepassing verklaarde gedeelte van de overeenkomst zullen zo veel mogelijk vastgesteld worden op dezelfde wijze als de wijze waarop het in het niet van toepassing verklaarde artikel was bedoeld.